Chợ Phan Rí, điểm mua hải sản lý tưởng du lịch Bình Thuận

Mua sắm
26/11/2018, 12:10 chiều
Bà nội ngày xưa làm nghề bán cá, cái nghề phổ biến nhất của các bà các mẹ xứ biển này. Bởi vậy, có rất …